The Shapes of Pavlov’s “Orientation” from DocumentsTalk.com by Svetlana Chervonnaya